Algemene voorwaarden

De website van StartChalet (www.startchalet.com) is eigendom van en wordt beheerd door StartChalet, een particuliere onderneming die vanuit Nederland opereert.

Algemene voorwaarden voor vakantiegangers (zoekers op de site)

Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing in aanvulling op enige andere voorwaarden, bepalingen, mededelingen en disclaimers die elders zijn vermeld op www.startchalet.com. Uw gebruik van de website geeft aan dat u zich akkoord verklaart met alle dergelijke genoemde voorwaarden, bepalingen, mededelingen en disclaimers.

StartChalet runt de website als een verwijzend medium dat woningeigenaars (‘Aanbieders’) in staat stelt via advertenties een of meer huurvakantiewoningen aan potentiële klanten aan te bieden. We zijn geen tussenpersoon, manager of beheerder voor huiseigenaars, die via advertenties op StartChalet woningen aanbieden.

De website biedt gebruikers een platform voor interactie, en StartChalet is en wordt geen partij in enige contractuele relatie tussen een huurder en een Aanbieder. In geval er enig geschil ontstaat tussen huurder en Aanbieder, treedt Startchalet niet op als bemiddelaar tussen hen.

Op de website vermelde informatie over door een Aanbieder aangeboden goederen en diensten wordt door de Aanbieder aangeleverd. Wij onderzoeken, verifiëren noch onderschrijven informatie die door de Aanbieders op de website is geplaatst en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze informatie onnauwkeurig, onvolledig of verouderd kan zijn.  Faciliteiten, activiteiten of andere diensten die deel uitmaken van uw boeking kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de veiligheid, kwaliteit, conditie of beschrijving van enige goederen of diensten die door de Aanbieders worden verstrekt die op de website zijn vermeld. Enig geschil over veiligheid, kwaliteit, conditie of beschrijving dient te worden opgenomen met de Aanbieder bij wie u de boeking heeft gemaakt. StartChalet is niet in staat om hierbij enige vergoeding te verschaffen.

Aanbieders zijn gerechtigd hun eigen voorwaarden en bepalingen met betrekking tot hun goederen en diensten te hanteren. U ontvangst goederen en diensten van Aanbieders die aan deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen,  en voor u uw boeking bevestigt  dient u derhalve na te gaan of u met deze voorwaarden en bepalingen akkoord gaat.

U gaat ermee akkoord dat u de informatieformulieren en andere contactinformatie op de website uitsluitend gebruikt voor reële informatieaanvragen of reserveringen.

 

Algemene voorwaarden voor eigenaars/beheerders

Door woningen op www.startchalet.com  (de 'website') te vermelden verklaart u zich gebonden aan onderstaande voorwaarden en bepalingen. Als aanvulling op de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst, zijn alle advertenties op de website onderworpen aan alle overige wettelijke mededelingen die van tijd tot tijd op de website kunnen worden geplaatst.

Wij treden niet op als uw agent met betrekking tot woningen, producten of diensten waarmee u op de website adverteert en evenmin zijn wij betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen u en enige derde partij. U sluit elke transactie met een derde partij geheel op eigen risico.

U gaat er mee akkoord dat:

- woningen slechts één keer op de website geplaatst mogen worden;

- u gemachtigd bent om de door u geplaatste woningen te adverteren en dat u aan StartChalet op verzoek een eigendomsverklaring  en verificatiedocumenten zult voorleggen;

- alle door u beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot de woning steeds up-to-date en accuraat is, betrekking heeft op de door u geplaatste woningen en op geen enkele wijze misleidend of bedrieglijk is;

- u via StartChalet tijdig verzoeken om informatie van gasten beantwoordt zodanig dat met alle gasten die om informatie vragen contact wordt opgenomen;

- StartChalet geen partij is in de contractuele relatie tussen u en de gast is en dat ieder geschil rechtstreeks tussen u en de gast dient te worden  afgehandeld en StartChalet in een geschil niet zal bemiddelen.

U hebt te allen tijde het recht uw geplaatste woningen van de website te verwijderen.

StartChalet kan eisen stellen aan minimale aangegeven beschikbaarheid van de accommodatie als voorwaarde voor het tonen op de website.

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) alle materiaal dat u beschikbaar stelt of via de website probeert beschikbaar te stellen en dat in strijd is met deze overeenkomst, mogelijk schade kan aanrichten of in strijd is met de rechten van enig persoon of anderszins de reputatie van StartChalet kan schaden, te herzien, te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen (of u op te dragen het te wijzigen of te verwijderen).

We behouden ons te allen tijde het recht voor onze website, producten of diensten  te wijzigen (inclusief formaat, ontwerp, omvang, etc.). We zullen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om u tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen op onze website en van onze producten en onze diensten.

U gaat akkoord met het betalen aan StartChalet van alle plaatsingskosten, inschrijvingskosten of set-upkosten zoals genoemd tijdens het registratieproces op de website wanneer u uw woning inschrijft, of zoals anderszins schriftelijk met StartChalet is overeengekomen.  Alle kosten die aan StartChalet zijn betaald kunnen niet terugbetaald worden en zijn niet overdraagbaar. Als  een bedrag aan StartChalet voor een bepaalde periode is betaald en u er voor kiest de plaatsing van uw woning van de website te verwijderen voor deze periode geheel of gedeeltelijk is verlopen, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling.

Voor zover belastingen, inclusief BTW, niet door StartChalet in rekening worden gebracht, bent u zelf verantwoordelijk voor alle belastingen, in- en uitvoerrechten of te betalen overheidsverplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst, zowel ten tijde van deze overeenkomst als in de toekomst.

Uw abonnement verloopt automatisch aan het eind van de overeengekomen abonnementsperiode. U kunt er voor kiezen het abonnement voor de volgende periode te vernieuwen.

Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen en uw op de website geplaatste woningadvertenties te verwijderen, wanneer we redelijkerwijs aannemen dat de veiligheid en de ervaring van StartChalet gebruikers en/of de reputatie van StartChalet als gevolg van enige handeling of nalatigheid van u in het geding zijn.

Afgezien van de plaatsingen van uw woningen, waardoor u ons toestaat zaken met u te doen, hebt u geen enkel recht, eigendomsrecht of zakelijk belang met betrekking tot onze website. U mag geen enkel materiaal op onze website gebruiken om uw eigen publicaties, database met contactgegevens of internet website te op te zetten, te onderhouden of aan te bieden. Uit niets in deze overeenkomst kan geconcludeerd worden dat enig gebruiksrecht wordt verleend met betrekking tot enig materiaal of handelsmerk dat getoond wordt op de website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar.

StartChalet accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van uw advertentie(s) op de website, uw woning(en) of uw manier van zakendoen met enige huurder of toekomstige huurders. Zonder beperking van het bovenstaande, StartChalet is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt  door welke persoon (personen) dan ook die uw woning(en) bezoekt (bezoeken) of er verblijft (verblijven) als gevolg van een op de website geplaatste advertentie.

U vrijwaart StartChalet van elk verlies, elke schade en alle kosten en uitgaven die een gevolg zijn van een door een huidige of toekomstige huurder tegen StartChalet of een derde persoon ingediende claim met betrekking tot de inhoud van uw advertentie(s) op de website, uw woning(en) of uw manier van zaken doen met welke huidige of toekomstige huurders dan ook.

Voor zover de wet toestaat sluiten wij alle voorwaarden en waarborgen met betrekking tot de website uit. In het bijzonder zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke uitval van of fouten op de website. Evenmin zijn we aansprakelijk voor het succes van de website of voor een te verwachten succes van uw advertentie(s) over uw woningen op de website. Voor zover onze aansprakelijkheid voor inbreuk op enige impliciete garantie of bepaling niet wettelijk kan worden uitgesloten, zal deze naar onze keuze worden beperkt tot het opnieuw leveren, reparatie of vervanging van de goederen of de diensten of tot betaling van de kosten van opnieuw leveren, reparatie of vervanging.

Onder geen enkele voorwaarde zijn wij tegenover u aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale en/of gevolgschade (inclusief winstverlies, goodwill en data). In alle gevallen is onze aansprakelijkheid tegenover u beperkt tot het bedrag c.q. de bedragen  die door u met betrekking tot deze producten of diensten zijn betaald.

StartChalet behoudt zich het recht voor deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen (met inbegrip van alle tarieven). Als het een belangrijke wijziging betreft of wanneer deze ongunstig voor u zou kunnen zijn, zal StartChalet  u minimaal 14 dagen van tevoren van de wijziging op de hoogte stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, kunt u niets anders doen dan te stoppen met het gebruiken van de website voordat de wijziging van kracht wordt. Blijft u na deze datum gebruik maken van de website, wordt u geacht de wijziging geaccepteerd te hebben.

Deze overeenkomst, samen met alle andere voorwaarden en bepalingen waarnaar zij verwijst, omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons en komt in de plaats van alle voorafgaande afspraken en overeenkomsten. U mag deze overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Een vertraging of niet uitoefenen van enige bepaling van deze overeenkomst door ons doet geen enkele afbreuk aan onze rechten. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aangetast.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

StartChalet

info@startchalet.com - KvK NL 62763199 - BTW: NL 173412737B02